Skip to content

Leveringsvoorwaarden

Dit reglement is van toepassing op alle aanbiedingen van afvalstoffen aan Hartog Containers BV, hierna te noemen Hartog Containers. Met het aanbieden van afvalstoffen stemt de aanbieder in met de inhoud van dit reglement.

Artikel 1: Aanbieden van afvalstoffen

 1. Afvalstoffen moeten zodanig worden aangevoerd, dat ze geen aanleiding geven tot verschuiving en dat onderweg niets van de lading verloren gaat.
 2. Chef acceptant beoordeelt of de materialen geaccepteerd worden. Hierbij wordt uitgegaan van de door de vervoerder te verstrekken gegevens en de door de acceptant uitgevoerde inspectie op het materiaal. Als er twijfels bestaan over de mate van verontreiniging van de materialen wordt er gehandeld volgens Artikel 2. De beheerder is altijd gerechtigd aangevoerde materialen te weigeren. Afgekeurde vrachten worden in een afzonderlijke administratie geregistreerd.
 3. Van alle aangeboden materialen wordt de hoeveelheid door weging bepaald met behulp van de op het terrein aanwezige weegbrug.
 4. Alle aangevoerde en geaccepteerde vrachten dienen vergezeld te gaan van een begeleidingsbrief waarop minimaal de volgende gegevens worden vermeld:
 • Afvalstroomnummer (indien van toepassing)
 • Aanbieder/ vervoerder
 • Afvalstoffencode en categorie
 • Herkomst afvalstoffen
 • Bonnummer
 • Hoeveelheid afval
 • Datum
 • Soort en samenstelling
 • Kenteken transportvoertuig

Artikel 2: Acceptatieprocedure

 1. Afval wordt alleen geaccepteerd tijdens de openingstijden van Hartog Containers, te weten:
 • Maandag t/m vrijdag 07.00 tot 17.00 uur;
 • Zaterdag 08.00 tot 12.00 uur.
 1. Ieder die zich op het terrein wil begeven, dient zich te melden in het kantoor bij de weegbrug. De partij wordt hier gewogen en geregistreerd.
 2. De acceptant beslist, indien een partij een afwijkende afvalstroom omvat, over het al dan niet accepteren van deze partij.
 3. Indien afvalstoffen worden aangeboden die problemen kunnen geven bij verwerking wordt dit gemeld aan de acceptant die beslist of deze behandeld en geaccepteerd worden. Bij acceptatie stemt hij dit zo nodig af met de beheerder, ten gevolge van daaruit eventueel voortvloeiende meerkosten.
 4. Bouw- en sloopafval en daaraan naar aard en samenstelling gelijkwaardige afvalstoffen worden geaccepteerd, tenzij het gevaarlijke stoffen betreft of overige afvalstoffen waarvan acceptatie op grond van de vergunning niet is toegestaan.
 5. Na acceptatie en weging mag het aangevoerde materiaal worden gedeponeerd. Hierbij dient de vervoerder de aanwijzing van het personeel op te volgen.
 6. Eventueel berekende precariorechten en/of door de overheid opgelegde heffingen zullen aan cliënt per direct of achteraf doorberekend worden.

Artikel 3: Weigering

 1. Weigering van vrachten afval bij schriftelijke vooraanmelding. Bouw- en sloopafval dat afkomstig is van een verdachte locatie wordt niet geaccepteerd, tenzij uit de sloopvergunning blijkt dat het niet-verontreinigde bouw- en sloopafval betreft.
 2. Hartog Containers weigert afvalstoffen die, naar uit visuele controle blijkt, andere dan te accepteren afvalstoffen bevat. Indien het gaat om afvalstoffen van buiten de provincie Utrecht, worden de afvalstoffen niet geaccepteerd, tenzij is voldaan de voorwaarden van de Provinciale Milieu Verordening (PMV), de zogenoemde ontheffing. Hartog Containers is hiertoe verplicht op basis van haar vergunning. Bij weigering kan de ontdoener worden doorverwezen naar de vergunninghoudende inrichting die de afvalstoffen wel mag accepteren.
 3. Een partij kan worden geweigerd indien:
 • De vracht afwijkt van de weegbon
 • De informatie op het geleidebiljet onvoldoende is of niet overeenkomt met de informatie op het omschrijvingsformulier
 • Het afval niet mag worden geaccepteerd op grond van de vergunning

Artikel 4. Afhandeling van geweigerde afvalstoffen

 1. Niet geaccepteerde materialen dienen onmiddellijk te worden afgevoerd. Niet toegestane materialen dienen ook na acceptatie dadelijk door de overtreder te worden afgevoerd.
 2. Indien de aanbieder ook na schriftelijke aanmaningen geen gevolg geeft aan de opdracht de gestorte materialen te verwijderen, worden de bedoelde materialen afgevoerd voor rekening van de aanbieder. Aan de aanbieder wordt een kostenverhoging van 25% in rekening gebracht, met een minimum van € 230,-. Bij onmiddellijke constatering en terugstorting op de auto zal een boete van € 230,- worden opgelegd.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. De aanbieder/vervoerder is aansprakelijk voor de schade door hen, hun personeel of door het door hen gebruikte materiaal dan wel de door hen aangevoerde afvalstoffen, veroorzaakt aan het personeel dan wel eigendommen van Hartog Containers.
 2. Hartog Containers aanvaart geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het betreden van en rijden op het terrein van de bewerkingsinrichting.
 3. De aanbieder/vervoerder vrijwaart Hartog Containers tegen alle schade-aanspraken door henzelf of door derden, ongeacht de oorzaak van de schade.
 4. Indien iemand namens de aanbieder/vervoerder afval aanbiedt, dan wel stort, zijn zowel aanbieder, de vervoerder als hun vertegenwoordiger hoofdelijk aansprakelijk voor de schade in dit artikel bedoelt.
 5. De aanbieder/vervoerder mag geen hinder veroorzaken of de normale gang van zaken op de sorteerinrichting belemmeren.

Artikel 6. Geschillen

 1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van Hartog Containers.
 2. Afwijkingen van het reglement zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk door Hartog Containers is aanvaard. Afwijkingen gelden slechts voor de duur of hoeveelheid, zoals vastgelegd in een overeenkomst tussen aanbieder en Hartog Containers.

EISEN AAN AFVALSTOFFEN HARTOG CONTAINERS

 1. Afvalstoffen die mogen worden aangeboden:
 • Ongesorteerd bouw- en sloopafval
 • Grof huisvuil
 • Huishoudelijke afvalstoffen
 • Bedrijfsafval
 • Schone puin
 • (On)gesorteerde puin
 • Metalen
 • Papier/karton
 • Hout
 • Glas
 • Kunststof (zoals plastic)
 • Schone grond
 • Dakafval

Het puin mag geen asbest, gips, dakbedekking en/of schoorsteenpuin bevatten. Voor het genoemde hout wordt onderscheid gemaakt in de volgende soorten:

 1. A-kwaliteit, is hout niet zijnde:
 • hard- en zachtboard
 • spaan- en vezelplaat
 • geplastificeerd hout
 • geïmpregneerd hout
 • verlijmd hout
 • geperst hout
 • spoorbielzen
 • schilderwerk hout tot een maximum van 10%

 1. B-kwaliteit, is het overige hout, niet zijnde bielzen of geïmpregneerd hout.
  Het hout mag niet verontreinigd zijn met andere afvalstoffen.

 1. Afvalstoffen die mogen worden aangeboden alleen voor transport naar de eindverwerker:
 • Asbest of asbesthoudende materialen
 • Autobanden
 • Koelkasten

 1. In het ongesorteerde bouw- en sloopafval mogen de volgende afvalstromen niet voorkomen:
 • (Zelf)ontplofbaar, zelf- ontbrandbaar, met water, lucht of andere afvalstoffen welke exotherme reacties kan aangaan of brandbare of giftige gassen kan ontwikkelen
 • Vlees- of visafval
 • Afvalstoffen welke radioactief of ioniserende staling uitzendt
 • (restanten van) bestrijdingsmiddelen
 • Explosieve stoffen (bijv. gasflessen)
 • Autobanden
 • Koelkasten
 • Asbest of asbesthoudend materiaal
 • Verontreinigd verpakkingsmateriaal van o.a. verf, zuren, logen, lijmen, kitten en houtverduurzamingsmiddelen.
 • (in geen geval mag het worden geaccepteerd indien het afval gevaarlijk afval is als gedefinieerd in het BAGA)
 • (n.b. wel geaccepteerd worden lege verpakkingsmaterialen van bovengenoemde stoffen)

 1. Afvalstoffen die in ieder geval niet mogen worden aangeboden:
 • Explosieven
 • Pathologische- en besmette afvallen
 • Radioactief afval
 • Voor zelfontbranding vatbare stoffen
 • Zeer giftige stoffen met een MAC-waarde kleiner of gelijk aan 0.01 ppm
 • Gevaarlijke afvalstoffen
 • Slachtafval/proefdieren
 • Stoffen die ioniserende stralen uitzenden stoffen waarvan de samenstelling onduidelijk is en deze mogelijk gevaar kunnen opleveren
 • Stoffen die onder de ‘Kernenergie wet’ of ‘Destructie wet’ vallen

Wat zijn de overige kosten?

 • Autobanden: € 54,45 p/st
 • Brandblussers: € 54,45 p/st
 • Matrassen€ 54,45 p/st
 • Koelkast, vriezer, airco en andere vloeistof houdende apparaten € 54,45 p/st
 • Loze rit van de vrachtauto (Geldt voor 3 t/m 10 m³): € 105,00 p/rit
 • Loze rit van de vrachtauto (Geldt voor 15 t/m 40 m³): € 150,00 p/rit
 • Gasfles: € 484,00 p/st
 • Huur container (na het verstrijken van de gratis periode van 4 weken) € 2,50 p/werkdag

Bovengenoemde bedragen zijn incl. BTW.

Geen producten in de winkelwagen.